മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് സ്കൂളിൽ വച് വിജയോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു .RPS Deepika (counsellor) ,Thalis എന്നിവർ ക്ലാസ് നയിച്ചു .09/02/22 ന് നടന്ന ക്ലാസ്സിൽ പ്രസ്തുത സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുത്തു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp