ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ജില്ലാ തല ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നടക്കാവ് ഗേൾസ് 10ാം തരത്തിലെ റീമ നുസ്രത് അര്‍ഹത നേടി. ജൂലൈ16 ,17 തീയതികളില്‍ നടക്കാവ് ഗേൾസിൽ വച്ചാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത്. ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളില്‍ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് മാത്രം ആണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
WhatsApp