ഒതുക്കുങ്ങൽ ജി എച്ച് എസ് എസിലെ അടൽ ടിങ്കറിംഗ് ലാബ് കായിക, ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാൻ റോബോട്ടിനെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp