കോഴിക്കോട് റവന്യൂ ജില്ല സുബ്രതോ മുഖർജി അണ്ടർ -17 ഗേൾസ് ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യഷിപ്പിൽ നടക്കാവ് ഗേൾസ് സ്‌കൂൾ ചാമ്പ്യൻമാരായി.
പുറമേരി എച് എസ് എസ് നെ 4-2 ഗോള്‍ ന് ആണ് നടക്കാവ് ഗേൾസ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

22ാം സബ് ജൂനിയർ “വൂഷു” ചാമ്പ്യഷിപ്പിൽ ജി വി എച് എസ് എസ് ഗേൾസിന് നേട്ടം.
നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ റുവാ നിയാദ് പങ്കെടുത്തു.
സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അഭിലാ കീർത്തനക്ക് സിൽവർ മെഡലും, നിയലാൽ സി വി, അലീന പി എന്നിവര്‍ ബ്രോൻസ് മെഡലും നേടി.
ഡിസ്ട്രിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നാസിയ ഭാനു , ഹന്ന വി എന്നിവര്‍ക്ക് സിൽവർ മെഡലും ഷെറിയ സാബുലാൽ ഹരിസ്രിയ , അവന്തിക എന്നിവര്‍ക്ക് ബ്രോൻസ് മെഡലും ലഭിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
WhatsApp