സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിനോടാനുബന്ധിച്ച് ഐ എസ് ആർ ഒ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആസാദിസാറ്റിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളികളായ മങ്കട ചേരിയം ഗവ. ഹൈസ്ക്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആദരിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp