എൻ ജി ഒ ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് എച് എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹിരോഷിമ ദിനം ആചരിച്ചു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അന്ത്യവും സർവ്വനാശവും സൃഷ്ടിച്ച ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ആണവായുധാ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാതലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ റാലി നടത്തി. യുദ്ധ ഭൂമിയിൽ പൊലിഞ്ഞ ഒരായിരം നിരപരാദികൾക്ക് വേണ്ടി ഇനിയാരു യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന മുദ്രാവാക്യവും ഗാനവുമായ് എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നു .യുദ്ധവും ആണവായുദ പ്രയോഗങ്ങളും മനുഷ്യ രാശിയെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന ഓർമ പെടുത്തലുമായ് ആസിഫ പ്രസംഗം നടത്തി. എൻ എസ് എസ് നേതാവയാ പ്രവൺ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp