സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് ആയി ജി വി എച് എസ് എസ് ഗേൾസ് നടക്കാവ് യൂണിറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടു.
സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസ് അവാർഡ്ന്-നടക്കാവ് യൂണിറ്റ് ലെ സൗഭാഗ്യ ടി ആർ അര്‍ഹയായി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp