ജി എച് എച് എസ് കാരപ്പറമ്പിലെ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ഗംഭീരമായി ആഘോഷിച്ചു വളണ്ടീയേഴ്‌സ് ഹർ ഘർ തീരംഗ യുടെ ഭാഗമായി ക്യാമ്പിൽ പതാക നിർമ്മിക്കുകയും റാലി നടത്തുകയും പായസം മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കലാപരിപാടികളും വിവിധ ദൃശ്യ വിരുന്നുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp