ജെംസ് ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഉദ്‌ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ നിർവഹിച്ചു.പ്രസ്തുത ചടങ്ങിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ മഞ്ഞളാം കുഴി അലി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp