പുനീത് സാഗർ അഭ്യാൻ ൻ്റെ ഭാഗമായി ജി വി എച് എച് എസ് ഗേൾസ് നടക്കാവിലെഎൻ സി സി കേഡറ്റുകൾ ഒക്ടോബർ 3ാം തീയതി കോഴിക്കോട് ഭട്ട് റോഡ് പാർക്ക്‌ ആൻഡ് ബീച്ച് ക്ലീനിങ് നടത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp