പൊന്നാനി എംഇഎസ് കോളേജിൽ BVoc Data Science and Analytics, Fashion Designing and Management എന്നീ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഏതാനും സീറ്റുകൾ ഒഴിവുണ്ട്. അർഹരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കോളേജ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് . വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് 9747013420 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp