പുറമണ്ണൂർ മജ്‌ലിസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലേണേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് സെൻറ്റർ അനുവദിച്ചു. നിലവിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ യു ജി സി അനുവദിച്ച മുഴുവൻ കോഴ്സുകളും മജ്‌ലിസ് കോളേജിൽ ലഭ്യമാകും. ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ യു ജി സി പുതിയ കോഴ്സുകൾ അനുവദിക്കുന്നതോടുകൂടി കൂടുതൽ ഡിഗ്രി, പി ജി, ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളും ലഭ്യമാകും. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലേണേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് സെൻറ്റർ ഉള്ള ഏക സ്വാശ്രയ കോളേജാണ് മജ്‌ലിസ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp