ഒക്ടോബർ ഒന്ന് വയോജന ദിനത്തിൽ നടക്കാവ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയേഴ്സ് ഭവന സന്ദർശനം നടത്തുകയും വയോജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭവന സന്ദർശനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓരോരുത്തരും റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളണ്ടിയേഴ്സ് ചർച്ചയും നടത്തി. വയോജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഉൾക്കാഴ്ച്ച ലഭിക്കാൻ ഈ പരിപാടി സഹായിച്ചു. എൻ.എസ്.എസ്.പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഡോ. വിദ്യ ജി.എൻ. നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp