സബ് ജില്ലാ ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിൻറൺ മൽസരത്തിൽ അണ്ടർ 17 വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും
അണ്ടർ 14 വിഭാഗത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നടക്കാവ് സ്കൂൾ നേടി.
നടക്കാവ് സ്കൂളിൽ വച്ച് നടന്ന സിറ്റി സബ്ജില്ല വോളിബോൾ മത്സരത്തിൽ സബ്ജൂനിയർ, ജൂനിയർ, സീനിയർ ,മൂന്നു വിഭാഗത്തിലും ജി വി എച് എച് എസ് ഗേൾസ് നടക്കാവ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp