ലഹരിക്കെതിരെ പടയോട്ടം സംഘടിപ്പിച് ജെംസ് കോളേജ്. ജി എച് എസ് എസ് കടുങ്ങപുരം , ഗവ : ITI പുഴക്കാട്ടിരി GEMS NSS UNIT രാമപുരം , ക്ലബ്ബ്കൾ യുവജന സംഘടനകൾ , ട്രോമാ കെയർ യൂണിറ്റ് , ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, എക്‌സൈസ് തുടങ്ങിയവർ കടുങ്ങപുരം മുതൽ പുഴക്കാട്ടിരി വരെയാണ് ലഹരിക്കെതിരെ കൂട്ടയോട്ടം നടത്തിയത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp