പതിനാലാം രാവ് സീസൺ 6 ലെ മെഗാ ഫൈനലിലേക്ക് ക്രെസെന്‍റ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ സിതാര ഇരിങ്ങാട്ടിരിക്ക് സെലക്ഷൻ ലഭിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp