മലബാർ കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിൽ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഫ്രഷേഴ്‌സ്
എംപവർമെൻറ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു. ഒക്ടോബർ 17,18 തിയതികളിൽ കോളേജ് സെമിനാർ ഹാളിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത്. കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഷാറ. എം പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. മുഖ്യ അതിഥിയായി പാശനേറ്റ് സ്പീക്കർ അഡ്വ. ബിലാൽ മുഹമ്മദ്‌ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിച്ചു . പരിപാടിയിൽ അധ്യാപകരായ ഡോ. ശബീബ . പി (ഫെപ് കോർഡിനേറ്റർ ),അബ്ദുൽ ബാരി. സി, ഷഫീഖ് കെ.പി, ജുനൈദ് എ.കെ.പി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp