കോഴിക്കോട് റൂറൽ സബ്ജില്ലാ ഗെയിംസ് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ അണ്ടർ 14 ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് സ്കൂൾ ടീമിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp