ശിശു ദിനത്തിൽ മലബാർ കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് എൻ എസ് എസ് വളണ്ടീയേഴ്‌സ് തെന്നല പഞ്ചായത്തിലെ ബ്ലൂസ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ചു… സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മധുരം… ഉച്ചഭക്ഷണം എന്നിവ നൽകി അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു… എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടീർസും സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് വിവിധ കലാ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു…. എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ശ്രീ ഫൈസൽ ടി, ബ്ലൂമസ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീമതി ജാസ്മിൻ, ജലീൽ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp