രാമനാഥപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ,ചീഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസർ എന്നിവർ ചേർന്ന് കേരള മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് സ്കൂൾ സന്ദർശിച്ചു.സ്കൂളിലെ മെറ്റാവേഴ്സ് ക്ലാസ്സ്‌റൂം മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ എല്ലാമാണ് സന്ദർശിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp