റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധയിനം പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് സ്കൂൾ. റിപ്പബ്ലിക്ക് ഡേയോടനുബന്ധിച്ച് കുട്ടികൾ പ്രസംഗം നടത്തി.സ്കൂളിലെ SPC ,JRC ,NCC അടക്കം എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp