പൊന്നാനി മണ്ഡലം ബാലസൗഹൃദ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.പൊന്നാനി എം ഇ എസ് കോളേജിൽ ജസ്റ്റിസ് ഷാജി.പി.ചാലിയാണ് പദ്ധതി ഉൽഘടനം ചെയ്തത്.

By kiran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp